164 Club of Sweden

Våra Stadgar

Denna sida senast uppdaterad den 21 augusti 2016

STADGAR FÖR 164 CLUB of Sweden

antagna vid årsmöte 1990-08-25, ändrade 1995-05-13, 1999-05-15, 2000-07-15, 2009-05-31, 2013-08-11, 2014-04-05 och 2016-08-21

§ 1
Klubben är en ideell intresseorganisation för Volvo 164 fantaster från hela världen.
Klubben skall stimulera erfarenhetsutbyte och trivsam samvaro kring ett gemensamt intresse för Volvo 164.
Klubben skall verka för 164:ans bevarande, skapa kontaktmöjligheter, bidra till reservdelsanskaffningen samt förmedla tips och kunskap.

§ 2
Klubben är öppen för alla, oavsett nationalitet, som vill främja klubbens mål.
Endast fysisk person kan bli medlem.
Medlemskap beslutas av styrelsen efter därom gjord ansökan.
Genom beslut av ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersmedlem.
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 3
Medlem som motverkar klubbens mål eller allvarligt skadar dess anseende kan av styrelsen uteslutas om han inte rättar sig efter skriftlig varning från styrelsen.
Utesluten medlem har rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till årsmöte. Eventuellt återinträde skall avgöras av årsmöte.

§ 4
Uppsägning av medlemskap sker skriftligt eller via e-post till klubben och träder omedelbart i kraft.
Erläggs stadgad årsavgift ej i tid, likställs detta med uppsägning av medlemskap och medlemskapet upphör med omedelbar verkan.

§ 5
Medlem erlägger årsavgift vars storlek bestäms av ordinarie årsmöte.
Årsavgiften skall vara betald senast utgången av februari månad.

§ 6
Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av;

§ 7
Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutsmässig när minst hälften av antalet styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 8
Årsmöte hålls senast utgången av augusti månad. Dessutom kan extra möte hållas när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen. Kallelse, innehållande de ärenden och eventuella inlämnade motioner som skall behandlas, skall publiceras på klubbens hemsida samt utsändas skriftligen eller via e-post minst 4 veckor före mötet.

§ 9
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 10
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden;

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Frågan om mötets behöriga utlysande.
  4. Föredragning av verksamhetsberättelse och resultaträkning.
  5. Frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
  6. Val av styrelse.
  7. Behandling av motioner som lagts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem senast 30 november året före årsmötet.
  8. Fastställande av årsavgift.

§ 11
Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till och med följande årsmöte.
Räkenskapsåret är lika med kalenderåret.

§ 12
Medlem av klubbmedlems familj äger rätt att deltaga i klubbens möten och andra aktiviteter.
Rösträtt tillkommer varje fysiskt närvarande medlem.
Omröstning är öppen om inte någon klubbmedlem begär sluten omröstning.
Alla frågor avgörs med enkel majoritet utom frågor som anges i § 13.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 13
Förslag till ändring av dessa stadgar eller upplösning av 164 CLUB of Sweden skall anges på kallelse till ordinarie årsmöte och skall då tagas upp till behandling.
För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid två på varandra följande årsmöten närvarande medlemmar.
Vid upplösning skall klubbens behållning disponeras på sätt som sista årsmöte beslutar om.


E-post & adress

Back to our main page

Tillbaka till vår huvudsida